เข้าสู่ระบบ

ผลการบันทึกลดเค็มครัวเรือน

รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ อำเภอ จำนวนครัวเรือน ไม่ได้ตรวจ ผ่านครั้งที่ 1 ผ่านครั้งที่ 2 ผ่านครั้งที่ 3 ไม่ผ่าน
6116โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโทกหัวช้าง ตำบลพระบาทเมืองลำปาง3086289246422172069631
6117โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ่อน ตำบลชมพูเมืองลำปาง2849121010079201054243
6118โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพูเมืองลำปาง266446918341111561
6119โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยแพะ ตำบลกล้วยแพะเมืองลำปาง12511094144842414
6120โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกล้วยม่วง ตำบลกล้วยแพะเมืองลำปาง10642810291030988106
6121โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาด ตำบลปงแสนทองเมืองลำปาง1987821965875608242
6122โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กืย ตำบลปงแสงทองเมืองลำปาง284353199925002491935
6123โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบมาย ตำบลบ้านแลงเมืองลำปาง1431731145886619930
6124โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำค่า ตำบลเสด็จเมืองลำปาง81829924110752395
6125โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายทอง ตำบลเสด็จเมืองลำปาง99430810725631260
6126โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสด็จ ตำบลเสด็จเมืองลำปาง1337192835689285466
6127โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นมื่น ตำบลพิชัยเมืองลำปาง53502427258294763334
6128โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโทก ตำบลทุ่งฝายเมืองลำปาง2172319699131610811060
6129โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเอื้อม ตำบลบ้านเอื้อมเมืองลำปาง565179225162
6130โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบเฟือง ตำบลบ้านเอื้อมเมืองลำปาง5071396269105396
6131สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองลำปาง180114014531044166940
6132โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งม่านเหนือ ตำบลเป้าเมืองลำปาง102964855648375587
6133โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรัตนานุรักษ์ ตำบลบ้านค่าเมืองลำปาง82221800664468324
6134โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค่าหลวง ตำบลบ้านค่าเมืองลำปาง67226418391353395
6135โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขัว ตำบลบ่อแฮ้วเมืองลำปาง1416354783339335291
6136โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว ตำบลบ่อแฮ้วเมืองลำปาง3309756236814691306274
6137โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธงชัย ตำบลต้นธงชัยเมืองลำปาง4301535372635383080666
6138โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ตำบลต้นธงชัยเมืองลำปาง874744584329517
6139โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต7 ตำบลนิคมพัฒนาเมืองลำปาง1320363750625419193
6140โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัง ตำบลบุญนาคพัฒนาเมืองลำปาง92012565576551568
6141โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสี ตำบลบ้านดงแม่เมาะ13395012001059731503
6142โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ตำบลนาสักแม่เมาะ1442719069681041765
6143โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอรวก ตำบลจางเหนือแม่เมาะ85626572584624369
6144โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทาน ตำบลจางเหนือแม่เมาะ44216354239123240
6145โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป้าด ตำบลสบป้าดแม่เมาะ19085188818331803493
6146โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำล้อม ตำบลเกาะคาเกาะคา106115950641174435
6147ศูนย์บริการสาธารณสุขลำปางหลวง ตำบลลำปางหลวงเกาะคา10456273387693588
6148โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจู้ด ตำบลลำปางหลวงเกาะคา15662664614781252171
6149โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองแควใต้ ตำบลนาแก้วเกาะคา1735130145614481443592
6150โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจอมปิง ตำบลนาแก้วเกาะคา942264604619617139
6151โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไหล่หิน ตำบลไหล่หินเกาะคา14902914601451142042
6152โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังพร้าว ตำบลวังพร้าวเกาะคา169216672814211151216
6153โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาคงลาน ตำบลศาลาเกาะคา1070360200580330106
6154โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาไชย ตำบลศาลาเกาะคา917367913875207
6155โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่งเกาะคา103713090651121
6156โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าผา ตำบลท่าผาเกาะคา1446136331762215
6157โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนธรรม ตำบลใหม่พัฒนาเกาะคา1249633434434359130
6158โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงป่าป๋อ ตำบลเสริมขวาเสริมงาม14921312117110481089
6159โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เลียง ตำบลเสริมขวาเสริมงาม57644510420297362
6160โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ต๋ำ ตำบลเสริมซ้ายเสริมงาม19719419017952
6161โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ตำบลเสริมซ้ายเสริมงาม18851181146965632793
6162โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันโป่ง ตำบลเสริมกลางเสริมงาม4727429355260339
6163โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเอี้ยง ตำบลเสริมกลางเสริมงาม1725210145112711028845
6164โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำจำ ตำบลหลวงใต้งาว12782626711013225345
6165โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบพลึง ตำบลบ้านโป่งงาว173239119212131104827
6166โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบป๋อน ตำบลบ้านร้องงาว1115762890921489
6167โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบ้านร้องงาว5846225260369430
6168โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพร้าว ตำบลปงเตางาว13098511093253462
6169โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แป้น ตำบลนาแกงาว98264862753447408
6170โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้อนเหนือ ตำบลบ้านอ้อนงาว108111013602231820
6171โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหงใต้ ตำบลบ้านแหงงาว1022834932935270
6172โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อห้อ ตำบลบ้านแหงงาว5474641549589
6173โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวด ตำบลบ้านหวดงาว115795913935954241
6174โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอกคำใต้ ตำบลแม่ตีบงาว1095109510921085604
6175โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วง ตำบลแจ้ห่มแจ้ห่ม215186321301960446
6176โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสา ตำบลบ้านสาแจ้ห่ม1218475467564576396
6177โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงดอน ตำบลปงดอนแจ้ห่ม108666938236434888
6178โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปียงใจ ตำบลปงดอนแจ้ห่ม17532118985780
6179โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุก ตำบลแม่สุกแจ้ห่ม1547117139112269871080
6180โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่ว ตำบลแม่สุกแจ้ห่ม33419271166102264
6181โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางาม ตำบลเมืองมายแจ้ห่ม2592317714398151
6182โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่งาม ตำบลเมืองมายแจ้ห่ม54616393229134425
6183โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้งแจ้ห่ม3571322274225209
6184โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแจ้คอน ตำบลทุ่งผึ้งแจ้ห่ม880214435315397509
6185โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งฮั้ว ตำบลทุ่งฮั้ววังเหนือ167615481212986544
6186โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่แม่พริก ตำบลวังใต้วังเหนือ97339867859857352
6187โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลร่องเคาะวังเหนือ8491640439213509
6188โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องเคาะ ตำบลร่องเคาะวังเหนือ1233412492429401
6189โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลร่องเคาะวังเหนือ648641610383240
6190โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตึงใต้ ตำบลวังทองวังเหนือ8922713569398465
6191โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงถ้ำ ตำบลวังทองวังเหนือ693410234150529
6192โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่าง ตำบลวังแก้ววังเหนือ949814458293655
6193โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแขม ตำบลวังซ้ายวังเหนือ13111119781626625
6194โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงวัง ตำบลวังทรายคำวังเหนือ1180853869947546
6195โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว ตำบลล้อมแรดเถิน25381383982017199430
6196โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะหลวง ตำบลแม่วะเถิน78810168668468041
6197โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นชัย ตำบลแม่วะเถิน66149602594559141
6198โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปะหลวง ตำบลแม่ปะเถิน56688476473470183
6199โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเกว๋น ตำบลแม่ปะเถิน6444231110156574
6200โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่มอกกลาง ตำบลแม่มอกเถิน60711596596593291
6201โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุ่มเนิ้ง ตำบลแม่มอกเถิน69947598568494371
6202โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอกเถิน45612402333206303
6203โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางอ้า ตำบลเวียงมอกเถิน8733869867866
6204โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลเวียงมอกเถิน29849235198158121
6205โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลเวียงมอกเถิน41724391379351180
6206โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแก้ว ตำบลนาโป่งเถิน792200538417341178
6207โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาเบี้ยหลวง ตำบลนาโป่งเถิน51911481427329264
6208โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ถอด ตำบลแม่ถอดเถิน7997972211
6209โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอดเถิน867293535437336355
6210โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแก้ว ตำบลเถินบุรีเถิน10091402764784102
6211โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายลุ่ม ตำบลแม่พริกแม่พริก29943166211213115
6212โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะดอกเข็ม ตำบลแม่พริกแม่พริก277181212120
6213โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผาปังกลาง ตำบลผาปังแม่พริก44152295370376105
6214โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุแม่พริก590590
6215โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นธง ตำบลแม่ปุแม่พริก6823012256199
6216โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่เชียงรายบน ตำบลพระบาทวังตวงแม่พริก3525729429329010
6217โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำโทก ตำบลแม่ทะแม่ทะ10683106546241
6218โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้วนแม่ทะ1592147882615
6219โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคต ตำบลป่าตันแม่ทะ1585311400128332184
6220โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกิ่วหลวง ตำบลบ้านกิ่วแม่ทะ1201141121750671550
6221โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบอมหลวง ตำบลบ้านบอมแม่ทะ718131537353312481
6222โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องห้า ตำบลน้ำโจ้แม่ทะ97356769789822270
6223โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้แม่ทะ169227612499115471094
6224โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลดอนไฟแม่ทะ74627437437435
6225โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนากวาง ตำบลดอนไฟแม่ทะ958198591637683370
6226โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวเสือ ตำบลหัวเสือแม่ทะ11437463691961960
6227โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา ตำบลหัวเสือแม่ทะ62526598578525442
6228โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะใหม่ ตำบลวังเงินแม่ทะ673155359407420261
6229โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้วแม่ทะ113946945919289383
6230โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจัวเหนือ ตำบลสมัยสบปราบ1740147999741543943
6231โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปงกา ตำบลแม่กัวะสบปราบ118135578980775470
6232โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ตำบลนายางสบปราบ7532352403481
6233โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ตำบลนายางสบปราบ442224044044081
6234โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไคร้ ตำบลหนองหล่มห้างฉัตร83976534569566317
6235โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม ตำบลหนองหล่มห้างฉัตร5761575574563289
6236โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงใต้ ตำบลเมืองยาวห้างฉัตร891107397448362516
6237โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ตำบลเมืองยาวห้างฉัตร1323274643695511348
6238โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันหลวง ตำบลปงยางคกห้างฉัตร1305130413031281443
6239โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านข่วง ตำบลปงยางคกห้างฉัตร13244110081177999326
6240โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอ้อย ตำบลเวียงตาลห้างฉัตร15222681065919858232
6241โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรียน ตำบลเวียงตาลห้างฉัตร74729223441126024
6242โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหียง ตำบลแม่สันห้างฉัตร12851371044976915306
6243โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวอแก้ว ตำบลวอแก้วห้างฉัตร1114411011099886221
6244โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอเมืองปาน1164731054886725657
6245โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กองปิน ตำบลบ้านขอเมืองปาน1035664368337258114
6246โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งข่วง ตำบลทุ่งกว๋าวเมืองปาน1508562805536448379
6247โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเวียง ตำบลทุ่งกว๋าวเมืองปาน102041015940667345
6248โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ้ซ้อนเหนือ ตำบลแจ้ซ้อนเมืองปาน1919163160316031634280
6249โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อนเมืองปาน3092871821
6250โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม ตำบลหัวเมืองเมืองปาน48651366272184252
10354สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านกลางแม่เมาะ
10355สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน เสริมงาม
10356สถานบริการสาธารณสุขชุมชนกิ่วต่ำ งาว
10357โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อนงาว1041971031027
10359สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านไร่ เมืองปาน
10672โรงพยาบาลลำปางเมืองลำปาง
11146โรงพยาบาลแม่เมาะแม่เมาะ3962296348830922789624
11147โรงพยาบาลเกาะคาเกาะคา56312456051615
11148โรงพยาบาลเสริมงามเสริมงาม2058225120713811388816
11149โรงพยาบาลงาวงาว109546855643423535
11150โรงพยาบาลแจ้ห่มแจ้ห่ม203265152016321194918
11151โรงพยาบาลวังเหนือวังเหนือ194835125315451813648
11152โรงพยาบาลเถินเถิน161413714361168114091
11153โรงพยาบาลแม่พริกแม่พริก17934852971138733149
11154โรงพยาบาลแม่ทะแม่ทะ174782163514231044744
11155โรงพยาบาลสบปราบสบปราบ26022302150198515801229
11156โรงพยาบาลห้างฉัตรห้างฉัตร2563196180120781678529
11157โรงพยาบาลเมืองปานเมืองปาน138331140910886365
14001โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดปู่ด้าย ตำบลนาแส่งเกาะคา26035224138
14003โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหิน ตำบลเถินบุรีเถิน4991901629828125
14004โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นงุ้น ตำบลหัวเมืองเมืองปาน61038618912966156
14318โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบไพร ตำบลบ้านเป้าเมืองลำปาง792682716630190
14319โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม เขต 16 ตำบลนิคมพัฒนาเมืองลำปาง46866350235164273
14322โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหอรบ ตำบลเวียงมอกเถิน53267421371317288
39สสจ ลำปางเมืองลำปาง
รหัสหน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ อำเภอ จำนวนครัวเรือน ไม่ได้ตรวจ ผ่านครั้งที่ 1 ผ่านครั้งที่ 2 ผ่านครั้งที่ 3 ไม่ผ่าน

ข้อมูลอัพเดทเมื่อ : 2020-07-08 00:00:30